Xem Phát lại trực tiếp đá gà NN1 ngày 06-07-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:36
Trường đấu NN1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu NN1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu NN1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu NN1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu NN1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu NN1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu NN1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:52
Trường đấu NN1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu NN1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu NN1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu NN1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu NN1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:13
Trường đấu NN1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:20
Trường đấu NN1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu NN1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu NN1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:43
Trường đấu NN1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:15
Trường đấu NN1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:11
Trường đấu NN1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu NN1

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu NN1

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu NN1